El Departament d’Ensenyament convoca periòdicament proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d’uns estudis determinats.

Només poden fer la inscripció les persones candidates de règim lliure. No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne oficial del curs 2016-2017  i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma.
Toggle