Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de paliar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les següents mesures que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació del curs 2019-20 (alumnat “No Apte” o “No Presentat”):

 

No es computarà la convocatòria del curs 2019-20 a efectes de permanència en els estudis.

No es penalitzaran per repetició ni les taxes ni els preus públics a la matrícula del curs 2020-2021.