Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells. Al final de cada nivell els alumnes obtenen el certificat corresponent:

  • Certificat de Nivell Bàsic (A2)
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1)
  • Certificat de Nivell Avançat (B2)
  • Certificat de Nivell C1

En acabar el 2n curs (després d’un mínim de 260 hores lectives), si s’han assolit els objectius, s’obté el Certificat de nivell bàsic. En acabar el 3r curs (un mínim de 130 hores lectives), si se supera la prova, s’obté el Certificat de nivell intermedi. En acabar el 5è curs (un mínim de 260 hores lectives), si se supera la prova, s’obté el Certificat de nivell avançat. El Certificat de Nivell C1 es troba en fase experimental i està obert únicament a l’alumnat de la pròpia EOI.

La matrícula dels candidats lliures permet presentar-se als exàmens per a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi i del Certificat de nivell avançat, sense dret d’assistir a classe. No hi ha matrícula lliure del Certificat de nivell bàsic.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. No està permès fer matrícula lliure i oficial del mateix idioma en el mateix any acadèmic, encara que siguin cursos diferents.

+ informació