En els propers dies, iniciarem el curs acadèmic 2020-21, un curs ben atípic i condicionat per la situació de pandèmia que estem vivint. Davant d’aquesta situació de crisi sanitària, es fa necessària l’aplicació constant d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i també del sistema educatiu. Cal que alumnat, famílies de l’alumnat menor d’edat, professorat i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. Cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible i cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant totes les mesures sanitàries de protecció.

Es per això que et volem informar de les mesures de seguretat que s’han pres al nostre centre:

 

Mesures de caràcter general:

·         És obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte escolar.

·         És obligatori la higiene de mans abans d’accedir al centre amb el gel hidroalcohòlic situat a l’entrada de l’escola.

·         S’ha de mantenir la distància de seguretat de 1.5 m.

 

Requisits per accedir a l’escola:

·         No es pot tenir una temperatura superior als 37.5ºC, ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.

·         No es poden tenir cap d’aquests símptomes:

Febre o febrícula

Tos

Dificultat per respirar

Mal de coll

Alteració del gust o de l’olfacte

Vòmits o diarrees

Mal de cap

Malestar general

Calfreds

Dolor muscular

 

A més, cap persona pot accedir-hi si:

·         Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.

·         Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.

·         Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

·         Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

 

Declaració responsable:

Tot l’alumnat ha de lliurar al seu professor/a, el primer dia de classe, la seva declaració responsable (disponible en aquest enllaç per a adults o  per a menors d’edat) degudament omplerta.

 

Gestió de l’entrada i sortida de les aules:

L’entrada i sortida de l’alumnat serà esglaonada, amb intervals de 10 minuts entre diferents grups. Les aules estaran obertes. L’alumnat, en arribar a l’escola, s’ha de dirigir directament a la seva aula. No pot romandre al passadís.

L’entrada de l’alumnat, de manera esglaonada, es farà per la porta principal. En accedir, l’alumnat s’ haurà d’aplicar gel i se li podrà prendre la temperatura.

La sortida de l’alumnat, en acabar la primera franja horària de la tarda, entre les 18.00h i les 18:30h, es farà per la porta principal. També es posaran senyals informatives per a l’alumnat.

La sortida de l’alumnat, al final de la segona franja horària del vespre (entre les 20:50h i les 21.00h) es farà per les dues portes, la principal i la d’emergència. L’alumnat de les aules de l’ala esquerra sortirà per la porta principal. El de l’ala dreta, ho farà per la porta d’emergència.  El primer dia de classe se us informarà de quina és la vostra porta de sortida.

 

Assistència a classe:

Com a norma general, la capacitat d’ocupació de cada aula serà d’un màxim de 20 alumnes, per tal de poder respectar la distància  de seguretat. Per aquesta raó, en aquells grups que superin les 20 persones matriculades es podrà decidir que l’assistència a les classes es faci parcialment de forma telemàtica o bé en dies alterns. Aquesta mesura podrà canviar en funció de l’evolució de la pandèmia. El professorat  us donarà més informació sobre aquest punt el primer dia de classe.

 

 

Aquestes mesures pretenen establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots a una educació de qualitat.

Gràcies per la teva comprensió i col·laboració.