El mes de juny els alumnes hauran de realitzar un examen global de curs segons les següents destreses:

Ús de la llengua (UL): 20%
Comprensió oral (CO): 20%
Comprensió escrita (CE): 20%
Expressió escrita (CE): 20%
Expressió oral (EO): 20%

Per aprovar s’ha d’aconseguir una nota mínima de 65% en total. La nota final serà el resultat de l’examen de juny i l’avaluació continuada. L’avaluació continuada s’aplicarà quan l’alumne demostri un mínim de 65% d’assistència a classe i hagi realitzat satisfactòriament les proves i tasques i lectures assignades pel professor/a al llarg el curs. Els alumnes que no compleixin els requisits per l’avaluació continuada seran avaluats únicament segons els resultats de l’examen de juny.

El mes de juny els alumnes hauran de realitzar un examen global de curs segons les següents destreses:

Ús de la llengua (UL): 20%
Comprensió oral (CO): 20%
Comprensió escrita (CE): 20%
Expressió i interacció escrites (EE): 20%
Expressió i interacció orals (EO): 20%

Per aprovar s’ha d’aconseguir una nota mínima de 65% en total. La nota final serà el resultat de l’examen de juny i l’avaluació continuada. L’avaluació continuada s’aplicarà quan l’alumne demostri un mínim de 65% d’assistència a classe i hagi realitzat satisfactòriament les proves i tasques i lectures assignades pel professor/a al llarg el curs. Els alumnes que no compleixin els requisits per l’avaluació continuada seran avaluats únicament segons els resultats de l’examen de juny. La superació del segon nivell donarà dret al Certificat de Nivell Bàsic.

El mes de juny els alumnes hauran de realitzar un examen oficial segons les següents destreses:

Ús de la llengua (UL): 20%
Comprensió oral (CO): 20%
Comprensió escrita (CE): 20%
Expressió i interacció escrites (EE): 20%
Expressió i interacció orals (EO): 20%

Per aprovar s’ha d’aconseguir una nota mínima de 65% en total. La superació de la prova donarà dret al Certificat de Nivell Intermedi. Durant el mes de març es realitzarà un examen de prova (“mock exam”) per tal de familiaritzar els alumnes amb el format de l’examen oficial.

El mes de juny els alumnes hauran de realitzar un examen global de curs segons les següents destreses:

Ús de la llengua (UL): 20%
Comprensió oral (CO): 20%
Comprensió escrita (CE): 20%
Expressió i interacció escrites (EE): 20%
Expressió i interacció orals (EO): 20%

Per aprovar s’ha d’aconseguir una nota mínima de 65% en total. La nota final serà el resultat de l’examen de juny i l’avaluació continuada. L’avaluació continuada s’aplicarà quan l’alumne demostri un mínim de 65% d’assistència a classe i hagi realitzat satisfactòriament les proves i tasques i lectures assignades pel professor/a al llarg el curs.

El mes de juny els alumnes hauran de realitzar un examen oficial segons les següents destreses:

Ús de la llengua (UL): 20%
Comprensió oral (CO): 20%
Comprensió escrita (CE): 20%
Expressió i interacció escrites (EE): 20%
Expressió i interacció orals (EO): 20%

Per aprovar s’ha d’aconseguir una nota mínima de 65% en total. La superació de la prova donarà dret al Certificat de Nivell Avançat. Durant el mes de febrer es realitzarà un examen de prova (“mock exam”) per tal de familiaritzar els alumnes amb el format de l’examen oficial.