El Departament d’Alemany de l’EOI Barcelona – La Pau té un sistema d’avaluació contínua.

Al llarg del curs es realitzaran 4 exàmens parcials de competència gramatical i 4 exàmens parcials d’expressió escrita. Els tres primers exàmens parcials tenen un valor del 20% i el 4t parcial un valor del 40%. Cal haver-se presentat com a mínim  a dos dels primers tres parcial i obligatòriament al 4t parcial. La nota del 4t parcial ha de ser superior al 65%. La suma de les puntuacions dels parcials dona la nota final de cadascuna de les competències.  En cas de ser superior al 65% l’alumne queda exempt de les parts superades i per tant no ha de realitzar la prova final d’aquestes parts.

Per poder ser avaluat pel sistema d’avaluació contínua cal haver assistit a un mínim del 65 % de les classes.

Prova final

En cas de no tenir dret a l’avaluació contínua l’alumne s’ha de presentar a l’examen final que inclourà l’avaluació de les cinc habilitats lingüístiques amb la següent distribució percentual respecte a la nota global. Les habilitats marcades en negreta són aquelles que es poden superar per avaluació contínua.

 • Competència gramatical   20%
 • Expressió escrita   20%
 • Comprensió oral   20%
 • Comprensió escrita   20 %
 • Expressió oral   20%

Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aconseguir un mínim de 65 punts dels 100 en total. Al llarg del curs es realitzaran petites proves i activitats amb la finalitat de familiaritzar els alumnes amb les diferents tipologies d’exercicis que formen part de l’examen.

El Departament d’Alemany de l’EOI Barcelona – La Pau té un sistema d’avaluació contínua.

Al llarg del curs es realitzaran 3 exàmens parcials de competència gramatical i d’expressió escrita. El primer parcial té un valor del 20%, el segon un 30% i el 3r un valor del 50%.. La nota del 3r parcial ha de ser superior al 65%. La suma de les puntuacions dels parcials dona la nota final de cadascuna de les competències. En cas de ser superior al 65% l’alumne queda exempt de les parts superades i per tant no ha de realitzar la prova final d’aquestes parts. Les proves d’expressió escrita i de la competència gramatical es realitzaran sempre el mateix dia. Les dates definitives es comunicaran amb antelació.

Per poder ser avaluat pel sistema d’avaluació contínua cal haver assistit a un mínim del 65 % de les classes i haver obtingut una nota mínima de 65 punts sobre 100 al 3r parcial.

A final de curs hi haurà també un examen final.

Per aquells alumnes que per motius diversos no puguin acollir-se al sistema d’avaluació contínua, obtindran la seva nota de curs únicament a l’examen final en el 100%.

Per aprovar l’examen final cal obtenir una nota igual o superior a 65 punts en el conjunt de totes les habilitats amb la següent distribució respecte de la nota final. Les habilitats marcades en negreta són aquelles que es poden superar per avaluació contínua:

 • competència gramatical     20%
 • expressió escrita     20 %
 • comprensió escrita     20%
 • comprensió oral     20%
 • expressió oral     20%

Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aconseguir un mínim de 65 punts dels 100 en total.

En el cas dels alumnes de nivell tercer la nota final serà la que s’obtingui als exàmens de Certificat de Nivell Intermedi.
Per als alumnes del nivell quart, el Departament d’Alemany de l’EOI Barcelona – La Pau té un sistema d’avaluació contínua. La nota obtinguda mitjançant aquest sistema formarà el 25 % de la nota final. Es valorarà l’assistència i participació activa a classe, les redaccions fetes a casa i el resultat d’un seguit de proves que es duraran a terme al llarg del curs.

També hi haurà un examen final que inclourà una avaluació de les cinc habilitats. Pel que fa als nivells 1r, 2n i 4t la distribució respecte de la nota final serà la següent:

 • Comprensió oral 15 %
 • Comprensió escrita 15 %
 • Expressió i interacció oral 15 %
 • Expressió i interacció escrita 15 %
 • Ús de la llengua 15 %
 • + Avaluació contínua 25 %
 • Total: 100%

Per poder ser avaluat pel sistema d’avaluació contínua cal reunir els següents requisits:

 • Assistir a un mínim del 65 % de les classes.
 • Fer un mínim del 70 % de les proves al llarg del curs.
 • Fer un mínim del 70 % dels treballs proposats pel professor al llarg del curs.
 • Lliurar com a mínim un “Lektüreblatt” sobre una lectura obligatòria.
 • Obtenir una nota mitjana del conjunt com a mínim de 65 punts sobre 100.

A més, durant el curs es faran dos redaccions a classe. Aquestes redaccions s’avaluaran segons els criteris establerts per al nivell i la nota obtinguda influirà en l’avaluació contínua.

Qui no reuneixi tots aquests requisits serà avaluat únicament pel examen final amb la següent distribució de percentatges:

 • Comprensió oral 20 %
 • Comprensió escrita 20 %
 • Expressió i interacció oral 20 %
 • Expressió i interacció escrita 20 %
 • Ús de la llengua 20 %
 • Total: 100%

Per aprovar el curs l’alumne ha d’aconseguir un mínim de 65 punts dels 100 en total.

En el cas dels alumnes de nivell cinquè la nota final serà la que s’obtingui als exàmens de Certificat de Nivell Avançat.