1. GENERAL
  • Només es pot formalitzar una matícula d’un mateix idioma, en una sola de les modalitats possibles – lliure, oficial presencial o semipresencial -, i en una sola EOI.
  • Al tauler d’anuncis s’exposarà sempre la informació oficial sobre normativa vigent i qualsevol novetat referent al funcionament del centre.
 2. RENÚNCIES
  • Es podrà renunciar als drets de la matrícula oficial quan l’alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.
  • L’alumne/a oficial pot presentar, a la direcció de l’escola, la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 29 de novembre. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula.
  • D’aquestes renúncies es podrà fer només una per curs i la reserva de plaça serà només per al curs següent.
  • L’alumnat que hagi fet renúncia a un curs al qual s’hagi matriculat per primera vegada NO ha de pagar la quota de repetició.
  • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne/a oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat/da” en la qualificació final.
  • L’alumnat oficial del curs 2019-20 que vulgui fer un test de nivell el proper mes de setembre ha de renunciar a la matrícula oficial i no té dret a la reserva de plaça per al curs 2020-21.
  • Es pot optar per demanar una renúncia amb devolució de taxes. Això implica la pèrdua de la plaça a l’escola. La data límit per sol.licitar-la és el 4 d’octubre.
 3. CANVIS DE GRUP/HORARI
  • Si, per motius justificats, no pot assistir a l’horari en el qual s’ha matriculat, l’alumne/a podrà sol·licitar un canvi d’horari. El model d’instància es podrà recollir a consergeria, i haurà de ser lliurat a la secretaria del centre.
  • Els canvis d’horari estaran condicionats a l’existència de vacants.
  • El termini per lliurar la sol·licitud és de l’1 d’octubre al 28 de febrer. El 9 d’octubre hi haurà un sorteig públic, a les 18.30 h, entre les sol·licituds presentades fins a aquell moment.
  • Els canvis concedits es comunicaran telefònicament.
 4. PERMUTES
  • Existeix la possibilitat que dos alumnes que vulguin canviar d’horari facin una permuta de comú acord. Han de baixar a secretaria perquè el canvi es faci efectiu.
 5. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT
  • L’assistència a classe serà controlada pel professorat.
  • L’ alumnat menor d’edat està obligat a assistir a classe i a justificar per escrit totes les seves absències.
 6. TRASLLATS DE MATRÍCULA
  • Trasllat de l’alumnat durant el curs acadèmic: Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza l’últim dia lectiu del mes de febrer.
   La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on es podran indicar els grups i horaris desitjats.
  • Trasllat de l’alumnat en període no lectiu: L’alumnat oficial, un cop hagi formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant uns dies determinats al mes de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumnat a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat.
 7. CONVOCATÒRIES I RÈGIM DE REPETICIÓ
  • Dins de cada nivell — bàsic A1 i A2, intermedi B1 i B2, i avançat C1 —, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial/semipresencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
  • L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
  • L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic (2n) o a segon curs del nivell intermedi B2 (5è), el pot cursar un màxim de dues vegades.
  • En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial/semipresencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.
  • En aquests casos caldrà sol·licitar, del 2 al 12 de juliol, una convocatòria addicional, que només serà vàlida per al curs següent, sempre i quan l’alumne/a es matriculi a l’EOI Barcelona IV- La Pau.
  • Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.
 8. DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

  • Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:
  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 4 d’octubre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, intermedi B2 o avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives de persones admeses.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumnat. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat de matrícula a una altra comunitat autònoma, l’alumnat pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre.
  • L’ alumnat de cursos flexibilitzats, que hagi superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorpori a un curs extensiu o intensiu pagant la totalitat de l’import de matrícula que li correspongui, tindrà dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.
  • Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà l’entrada i el revisarà, a l’efecte d’orientar l’alumne/a respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.
  • La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.