Convocatòria extraordinària de proves de certificats d’anglès dels nivells B1, B2 i C1

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els següents certificats d’anglès:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Període d’inscripció : del 14 al 18 de novembre 2022

Per a més informació:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/calendari/